Detta är ett urval av de produkter vi erbjuder till uthyrning. Hittar du inte det du söker så fråga oss! Dismiss

Byggbranschen får personalliggare

Personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 inrättas det krav på personalliggare i byggbranschen. Syftet är att få bort svartarbete i och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen, enligt den proposition som regeringen la fram 4 december 2014. Byggbranschen har diskuterat förslaget i många år och både fack och arbetsgivare är för. Sedan tidigare har branschen infört systemet ID06 för ID- och närvaroregistrering.

Saknar du system för detta? Vi kan hjälpa er med en komplett lösning från att leverera och montera grindar till att konfigurera ett system online, som styrs av en centralenhet. Till centralenheten ansluts dörrlås, rotationsgrind, slaggrind, containerlås m.m. Det finns även möjlighet att styra tillträde till liftar och hissar samt styra uppvärmning av bodar beroende på närvaron. Du styr enkelt tillträde till arbetsplatsen med ett webbaserat gränssnitt som vi hjälper dig att konfigurera. Kontakta våra säljare för att veta mer!

Sammanfattningsvis:

Länk till ID06-folder
Publikation från Sveriges Byggindustrier
  • Byggherren har ansvaret för att hålla med utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen samt hålla liggaren tillgänglig. Byggherren kan dock, genom skriftligt avtal, överföra detta ansvar till den som bedriver byggverksamhet.
  • Byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket och tilldelas ett identifikationsnummer samt under byggtiden anmäla eventuella ändringar om registrerade uppgifter till Skatteverket. Även dessa skyldigheter kan överföras, via skriftligt avtal, till den som bedriver byggverksamhet.
  • Alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i en närvaroförteckning som hålls tillgänglig på byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll.
  • Föranmälningar, närvaroförteckningar och rapporteringar ska föras elektroniskt.
  • Skatteverket får göra oannonserade kontroller.
  • Ett sanktionssystem träder in om avsteg skett från anmälningsplikten och/eller närvaroförteckningen. Sanktioner kan riktas mot såväl byggherren som mot de företag som verkar på byggarbetsplatsen.

Undantag från lagkraven

  • Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten kan antas understiga fyra prisbasbelopp.
  • Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet).
  • Personer som under kortare tid bara lastar eller lossa material, varor eller hjälpmedel.
Scroll to top