ID06

System för din arbetsplats

Byggbranschen har infört systemet ID06 för ID- och närvaroredovisning i kampen mot ekonomisk brottslighet. Systemet avser att försvåra för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen samt att stärka den sunda konkurrensen. Kortfattat innebär ID06 att underentreprenörer och leverantörer är skyldiga att föranmäla de personer som har rätt att vara på arbetsplatsen och alla på arbetsplatsen måste kunna visa giltigt behörighetskort. Byggherre alternativt totalentreprenören är skyldig att föra en närvaroförteckning, manuell eller elektronisk, över alla som vistas på arbetsplatsen.

Vad erbjuder vi inom ID06

ID06
ID06 ger stora möjligheter. Källa: Infobric

Lyft & Byggmaskiner hjälper er med en komplett lösning - alltifrån grundkraven för personalliggare till att leverera och montera grindar som öppnas av ID06-kort.

Vi samarbetar med flera olika ackrediterade leverantörer för att erbjuda en lösning som passar dig bäst. Grunden är in- och utregistrering, vilket är basen för både ID06 och för personalliggare. Vidare kan du ansluta dörrlås, rotationsgrind, fordonsgrind, containerlås m.m. Det finns även möjlighet att styra tillträde till liftar och hissar samt styra uppvärmning av bodar beroende på närvaron. Du styr enkelt tillträde till arbetsplatsen med ett webbaserat gränssnitt som vi hjälper dig att konfigurera.

Om olyckan är framme

Närvaroregistreringen är en trygghet på arbetsplatsen då det snabbt går att se vilka som befann sig på arbetsplatsen vi den olycka. Med ett elektroniskt system kan man skriva ut en återsamlingslista direkt. Mer information om systemet finns på ID06.se.

Kontakta våra säljare för mer information:

Samarbetspartners

Entral

Krav på personalliggare i byggbranschen

Från och med den 1 januari 2016 inrättas det krav på personalliggare i byggbranschen. Syftet är att få bort svartarbete i och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen, enligt den proposition som regeringen la fram 4 december 2014. Byggbranschen har diskuterat förslaget i många år och både fack och arbetsgivare är för. Sedan tidigare har branschen infört systemet ID06 för ID- och närvaroregistrering. Bland annat ska Skatteverket få göra oannonserade kontroller på byggarbetsplatserna och ta ut vite.

Sammanfattningsvis:

Länk till ID06-folder
Publikation från Sveriges Byggindustrier
  • Byggherren är ansvarig för att hålla med utrustning så att elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen samt hålla liggaren tillgänglig. Byggherren kan dock, genom skriftligt avtal, överföra detta ansvar till den som bedriver byggverksamhet.
  • Byggherren ska anmäla byggstart till Skatteverket och tilldelas ett identifikationsnummer samt under byggtiden anmäla eventuella ändringar om registrerade uppgifter till Skatteverket. Även dessa skyldigheter kan överföras, via skriftligt avtal, till den som bedriver byggverksamhet.
  • Alla företag och personer som vistas på byggarbetsplatsen ska föras in i en närvaroförteckning som hålls tillgänglig på byggarbetsplatsen för Skatteverkets kontroll.
  • Föranmälningar, närvaroförteckningar och rapporteringar ska föras elektroniskt.
  • Skatteverket får göra oannonserade kontroller.
  • Ett sanktionssystem träder in om avsteg skett från anmälningsplikten och/eller närvaroförteckningen. Sanktioner kan riktas mot såväl byggherren som mot de företag som verkar på byggarbetsplatsen.

Undantag från lagkraven

  • Byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten kan antas understiga fyra prisbasbelopp.
  • Byggherren är en privatperson som bygger för eget bruk (ej näringsverksamhet).
  • Personer som under kortare tid bara lastar eller lossa material, varor eller hjälpmedel.