Hyresvillkor

hyresvillkor

Nedan följer de hyresvillkor som Lyft & Byggmaskiner och Lyft & Byggkranar har. De finns även på följesedeln som medföljer vid varje hyrestillfälle. Se här för extra villkor gällande AHK-18 stationära kranar, framtagna i samarbete med Mobilkranföreningen och Rentalföretagen.

 1. Tillämplighet

  1. Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustningar och bygg/anläggningsmaskiner såväl med som utan förare (hyresobjektet). Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.
 2. Avlämnade och återlämnande av hyresobjektet

  1. Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens förråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.
  2. Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.
  3. Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär skall instruktionerna vara skriftliga.
  4. Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till uthyraren snarast, dock senast två dagar från det hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.
  5. Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.
  6. Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet och har rätt att efter avisering låta utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta montage- och revisionsbesiktningar av hyresobjekt monterade på arbetsplatsen.
 3. Användning

  1. Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
  2. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.
  3. Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.
  4. Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras.
 4. Hyrestid

  1. Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1.
  2. Hyresobjektet uthyres för användning under ett skift om högst åtta timmar per dag om inget annat avtalats.
 5. Ersättning

  1. Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista. Tillämpliga debiteringsformer är grundhyra, dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och månadshyra.
  2. Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar är hyresfria. För särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.
  3. Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.
  4. För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.
  5. Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.
  6. Faktura skall betalas inom 30 dagar från mottagandet om inget annan har överenskommits mellan parterna. Uteblir reglering av fakturan inom stipulerad kredittid skickas betalningspåminnelse och påminnelseavgift tillkommer. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
  7. Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.
 6. Ansvar

  1. Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
  2. Hyrestagaren ansvarar  under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande nyanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.
  3. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
  4. Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.
  5. Samtliga uthyrningar förutsätter att hyrestagaren håller hyresobjektet försäkrat genom Lyft & Byggmaskiners hyrförsäkring. Denna regel kan endast åsidosättas om hyrestagaren har försäkrat med allriskförsäkring motsvarande nyanskaffningskostnaden och är gällande för inhyrda maskiner och material. Hyrestagaren skall å¨anomodan från uthyraren uppvisa intyg som vidimerar detta.
  6. Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.
  7. Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat, där så erfordras. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.
 7. Hävande

  1. Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom.
  2. Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.
  3. Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.
 8. Tvist

  1. Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

Utgåva 201703. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar och villkor.