Miljöpolicy

LB- bolagen ska följa aktuell miljölagstiftning och arbeta för att ständigt förbättra verksamheten, bland annat genom att förebygga föroreningar samt att sträva efter att byta ut maskiner, produkter, metoder och tjänster mot miljövänligare alternativ. Vi ska arbeta efter mottot att skapa nya och förbättrade förutsättningar för de miljöer som berör oss själva, vårt samhälle och kommande generationer. Vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.

Detta gör vi bland annat genom att:

  •  LB- bolagen ska i de fall det är ekonomiskt möjligt endast använda samarbetspartners och leverantörer som i likhet med oss värnar om vår miljö.
  • I vår egen verksamhet ska vi sträva efter att använda miljögodkända produkter i maskiner och tillbehör.
  • Ta hänsyn till miljön vid investeringar och se till att kostnader för miljöförbättrande åtgärder ger vinst på lång sikt.
  • Vi ska så långt det är ekonomiskt försvarbart, arbeta med och verka för att använda miljögodkända smörjoljor och drivmedel.
  • Maskiner med förbränningsmotorer som nyanskaffas ska i möjligaste mån vara utrustade med avgasrening/katalysator eller på annat sätt uppfylla de krav som ställs på utsläpp samt kraven på buller och övriga ergonomiska aspekter.
  • Vi ska sträva efter en låg energiförbrukning genom att använda maskiner och hjälpmedel med låg energiförbrukning i vårt dagliga bruk, installera tänd- och släckningsautomatik på belysning där möjlighet finns, att utnyttja den teknik som medger skiftande dag- och nattemperatur i verkstäder och lagerhallar, att använda oss av moderna och effektiva kontorsmaskiner och övriga enheter och metoder som påverkar vår el-förbrukning.
  • Vi ska så långt det är ekonomiskt försvarbart källsortera våra sopor och avfall för återvinning och på så sätt bli delaktiga i ett fungerande kretslopp. Vi ska arbeta för att försöka minska på antalet transporter där möjlighet till detta finns, dock utan att detta påverkar eller stör vår verksamhet eller våra kunder.
  • LB- bolagen ska se till att personalen har god kännedom om gällande miljöfrågor för både inre och yttre miljön så att miljöarbetet efterlevs inom företaget i enlighet med policyn. Vi ska ta tillvara på kunskap om miljöfrågor och uppmuntra våra medarbetare att främja denna kunskap.
  • Vi ska årligen följa upp och fastställa övergripande och detaljerade uppsatta miljömål.
  • Vi ska följa upp, utvärdera samt revidera miljöpolicyn kontinuerligt.