Kvalitetspolicy

Vi ska tillfredsställa kundernas krav och förväntningar genom att tillhandahålla uthyrningsmaskiner, artiklar och övriga i sortimentet ingående hjälpmedel av hög standard och tillhandahålla högkvalitativa tillbehör, produkter och tjänster.

Detta gör vi bland annat genom att:

  • Köpa in maskiner och hjälpmedel av kända, välrenommerade återförsäljare som tillhandahåller kvalitetsprodukter och som arbetar för och strävar efter att ständigt höja kvaliteten på sina produkter och mot sina kunder.
  • Vid inköp av reservdelar, tillbehör och annat servicematerial ska vi så långt det är ekonomiskt försvarbart använda oss av originaldelar och i annat fall endast högkvalitativa ersättningsmaterial.
  • Vi ska hålla en hög servicegrad mot våra kunder och beställare. Den personliga servicen ska i likhet med den övriga servicen prioriteras.
  • Vi ska arbeta enlig bolagens gällande anvisningar och direktiv och skapa enhetliga rutiner för maskinhantering och handläggning av förekommande ärenden vid de olika avdelningarna.
  • Vi ska verka för att utbilda och bygga på tidigare utbildningar hos personalen och att hålla en hög kompetens hos medarbetarna inom vår organisation.
  • Vi ska etablera ett öppet och lärande företagsklimat där säkerhet för medarbetare och kunder har hög prioritet.
  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och involvera vår personal i att hitta arbetssätt och rutiner som gagnar kund och företaget både tids- , miljö- och kvalitetsmässigt.
  • Vi kvalitetssäkrar och förbättrar verksamheten genom att följa överenskomna rutiner och arbetssätt i verksamhetsledningssystemet samt genom ständigt förbättringsarbete.
  • Vi ska agera i enlighet med våra värderingar: Ansvar, Engagemang och Kvalitet